Jak dobrze wejść na rynek?

3 skuteczne strategie marketingowe dla nowej marki

 • Home
 • -
 • BLOG
 • -
 • Marketing
 • -
 • Jak dobrze wejść na rynek? 3 skuteczne strategie marketingowe dla nowej marki

Jak dobrze wejść na rynek? 3 skuteczne strategie marketingowe dla nowej marki

Czym jest i w czym pomaga strategia marketingowa nowym markom? Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje strategii marketingowe, przy których tworzeniu uwzględnić należy: cele działań marketingowych, grupę docelową, obecną sytuację firmy, działania podejmowane przez konkurencję, posiadany budżet oraz plan działania. Wyjaśniamy jak wybrać odpowiednie mierniki skuteczności pozwalające monitorować realizację celów przedsiębiorstwa.

Czym jest strategia marketingowa?

Strategia marketingowa jest zespołem jasno kreślonych działań i zasad postępowania, jakie firma powinna spełnić w celu efektywnego prowadzenia działalności i osiągania maksymalnych możliwych zysków. Jej formułowanie polega na wskazywaniu najbardziej istotnych problemów i określaniu sposobów na ich rozwiązywanie. Strategia marketingowa stanowi klucz do zrozumienia firmy. Pozwala określić, jak dane przedsiębiorstwo powinno działać na różnych płaszczyznach marketingowych. Strategia marketingowa to ogólny opis przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego otoczenia biznesowego, klientów oraz planu pozwalającego realizować postawione cele.

Napisz do nas – przygotujemy odpowiednią strategię dla Twojej marki!

W czym pomaga strategia marketingowa?

Właściwie przygotowana strategia marketingowa, która w jasny i zrozumiały sposób przekazuje niezbędne informacje osobom zaangażowanym w promocję danej firmy, posiada wiele zalet. Niezależnie od celu, który różni się w zależności od firmy, strategia marketingowa pomaga między innymi:

 • konsekwentnie realizować cele strategiczne przedsiębiorstwa,
 • utrzymywać spójną wizję marki,
 • eksponować zalety przedsiębiorstwa,
 • minimalizować wpływ słabych stron firmy na jej funkcjonowanie,
 • optymalizować koszty działalności przedsiębiorstwa,
 • tworzyć zrównoważone budżety kampanii reklamowych,
 • kształtować ceny produktów,
 • tworzyć nowe produkty i wprowadzać je na rynek,
 • ulepszać już istniejące produkty,
 • skutecznie docierać do nowych odbiorców,
 • utrzymywać zainteresowanie dotychczasowych klientów,
 • wykorzystywać słabe strony konkurencji,
 • zwiększać sprzedaż oferowanych produktów lub usług.

3 Rodzaje strategii marketingowych

W obrębie strategii marketingowych wyodrębnić można różne jej rodzaje w zależności od tego, do jakiego działu i jakiego aspektu działalności firmy się odnoszą. Do trzech najczęściej występujących rodzajów strategii marketingowych zaliczają się strategia komunikacji marketingowej, strategia marketingowa produktu oraz sprzedażowa strategia marketingowa firmy.

1. Strategia komunikacji marketingowej

Strategia komunikacji marketingowej odnosi się do sposobu, w jaki dana firma informuje użytkowników o cechach oferowanych przez nią produktów lub usług. Określa też kanały i środki wykorzystywane do komunikacji z odbiorcami nadawanych treści. Strategia komunikacji marketingowej powinna zawierać informację na temat języka wykorzystywanego do dialogu z konsumentem. Istotne jest jej dostosowanie do specyfiki różnych kanałów, zarówno w przestrzeni online, jak i offline.

2. Strategia marketingowa produktu

Strategia marketingowa produktu odnosi się do konkretnego produktu z oferty marki. Nie ma przy tym znaczenia, czy produkt jest już dostępny na rynku, czy ma być dopiero na niego wprowadzony.

Strategia tego rodzaju zawiera informacje dotyczące:

 • sposobu kształtowania i rozwijania produktu,
 • wyboru ceny dla danego produktu,
 • unikatowych cech produktu, jakie warto podkreślić w komunikacji z konsumentem,
 • przeznaczenia produktu,
 • potencjalnego nabywcy produktu.

Strategia marketingowa produktu może ponadto obejmować:

 • USP produktu,
 • produkty komplementarne,
 • inne produkty mogące zastąpić produkt reklamowany, spełniające te same funkcje i zaspokajają te same potrzeby użytkownika,
 • informacje o sposobie pokazywania produktu odbiorcom,
 • informacje o dostępności produktu,
 • informacje o sposobie prowadzenia trade marketingu dla danego produktu,
 • informacje na temat identyfikacji wizualnej produktu.

USP produktów

3. Sprzedażowa strategia marketingowa firmy

Sprzedażowa strategia marketingowa firmy odnosi się do kanałów dystrybucji i modelów sprzedażowych. Opisuje takie zagadnienia, jak:

 • lejek sprzedażowy,
 • podróż zakupowa i doświadczenie zakupowe klienta,
 • profil potencjalnego nabywcy.

Strategia tego typu powinna uwzględniać zmiany na rynku, sezonowość, a także nieprzewidziane wydarzenia. Określa również sposób kształtowania się cen produktów w związku z panującymi warunkami zewnętrznymi.

Kwestie, jakie należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu strategii marketingowej

Przy tworzeniu strategii marketingowej dla marki konieczne jest uwzględnienie takich kwestii, jak cel działań marketingowych, grupa docelowa, obecna sytuacja firmy, sytuacja konkurencji, posiadany budżet oraz plan działania. Na końcu należy ponadto dokonać wyboru mierników skuteczności dla obranej strategii.

Cel działań marketingowych

Pierwszą kwestią konieczną do uwzględnienia są cele marketingowe. Marka powinna ustalić, co chce osiągnąć, dokąd zmierza i jakie są jej cele zarówno krótko-, jak i długoterminowe. Celami tymi mogą być na przykład:

 • budowanie świadomości marki,
 • zwiększenie ruchu na witrynie internetowej sklepu,
 • budowanie społeczności wokół marki,
 • budowanie lojalności klientów,
 • tworzenie bazy kontaktowej,
 • zwiększenie konwersji oraz przychodów.

Cel działań marketingowych marki powinien być zgodny z jej planami biznesowymi oraz ogólną misją.

Grupa docelowa

Do realizacji celów marketingowych marki niezbędne jest określenie grupy docelowej stanowiącej odbiorcę nadawanego komunikatu. Jej zdefiniowanie pozwala ustalić język przekazu, problemy do rozwiązania, a także tematy, jakie interesują klientów. Pozwoli to określić wątki, które warto poruszyć, by zwrócić uwagę odbiorcy i skłonić go do wejścia w interakcję. Ustalenie grupy docelowej umożliwia ponadto wybór miejsc, w jakich warto wyświetlać reklamy.

Obecna sytuacja firmy

W planowaniu strategii trzeba zwrócić uwagę na dotychczas podejmowane działania marketingowe, uwzględniając przynoszone przez nie efekty. Warto odpowiedzieć na pytanie o skuteczność docierania do wybranej przez siebie grupy docelowej, mocne oraz słabe strony firmy, a także to, co wyróżnia ją na tle konkurencji.

Audyt konkurencji

W przygotowywaniu strategii marketingowej należy ustalić, kto stanowi konkurencję dla marki i przeprowadzić audyt uwzględniający podejmowane przez nią działania. Ważne jest określenie, w jakich kanałach się pojawia, w jaki sposób angażuje swoją społeczność i jak często komunikuje się ze swoimi odbiorcami. Audyt pozwoli określić słabe i mocne strony działań marketingowych podejmowanych przez konkurencję, co z kolei dostarczy dodatkowych informacji na temat potencjalnych klientów, a także inspiracji do tworzenia własnej strategii.

Posiadany budżet

Kwestią, jaką koniecznie trzeba uwzględnić, planując strategię marketingową, jest posiadany budżet, rozumiany nie tylko jako zasoby finansowe, lecz także zasoby czasowe i ludzkie. W sytuacji, gdy zespół pracowników firmy nie jest w stanie samodzielnie wykonać wszystkich zadań, niezbędne jest wydzielenie środków umożliwiających pokrycie kosztów zlecenia prowadzenia marketingu marki firmie zewnętrznej.

Plan działania

W planowaniu strategii marketingowej dla marki należy stworzyć plan działania uwzględniający:

 • rodzaj działań, jakie mają zostać podjęte,
 • rodzaj kanałów komunikacji,
 • rodzaj wykorzystywanych treści,
 • rodzaj promocji,
 • harmonogram prac.

Na tym etapie kwestią konieczną do rozważenia jest również podział pracy w zespole i przydzielenie odpowiedzialności za konkretne projekty.

Mierniki skuteczności

Ostatnią kwestią, jaką należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu strategii marketingowej, są mierniki skuteczności działań adekwatne do określonych celów. Na tym etapie planowania należy ustalić, co będzie mierzone, a także jakie będą odstępy pomiędzy kolejnymi pomiarami i analizowane ramy czasowe. Konieczny jest również wybór odpowiednich narzędzi i określenie, jakie wyniki stanowią o odniesieniu sukcesu strategii, a jakie oznaczają konieczność wprowadzenia zmian.

Zapytaj o najlepszą strategię marketingową dla Twojej marki!

Zalety wykorzystania strategii marketingowej

Strategia marketingowa rozumiana jest jako zespół jasno określonych działań i zasad postępowania, dzięki którym firma jest w stanie efektywnie prowadzić działalność, osiągając przy tym najwyższe możliwe zyski. Jej wykorzystanie ma wiele zalet. Pozwala między innymi konsekwentnie realizować cele strategiczne przedsiębiorstwa i utrzymać spójną wizję marki, eksponując równocześnie jej zalety. Pomaga również ulepszać oferowane produkty oraz usługi, a także skuteczniej docierać do nowych odbiorców.

Skontaktuj się w sprawie promocji swojej marki

Marketing - kontakt
Łukasz Jaworski

B2B Sales Manager

+48 71 333 38 89

Dodaj komentarz

Poinformuj nas o Twoich celach, oczekiwaniach i doświadczeniach. Przygotujemy indywidualnie dopasowaną strategię dla Twojej marki.

Napisz do nas – umówimy się na spotkanie online.

Account manager agencja marketingowa LTB

Michał Szydlik, Account Manager

Nasi partnerzy

Wrocławska Akademia Biznesu - partner agencji marketingowej LTBDIG - partner agencji marketingowej LTBUniwersytet Ekonomiczny - partner agencji marketingowej LTBFirma Rodzinna - partner agencji marketingowej LTB